Regulamin portalu www.stayandmore.pl

Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem został opracowany na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania oraz funkcjonowania portalu internetowego stayandmore zlokalizowanego w Internecie pod adresem www.stayandmore.pl.
Regulamin jednocześnie określa zakres praw i obowiązków wszystkich użytkowników Portalu i obowiązuje w niniejszej formie od dnia 24 maja 2018 roku.
Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz odpowiednich ustaw.

 

§ 1 Postanowienia ogólne i definicje

1. Definicje :
a) Portal – zbiór stron www w domenie o nazwie stayandmore.pl
b) Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której obowiązujące przepisy przyznają zdolność prawną, która korzysta z Portalu w celach niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Użytkownik do korzystania z Portalu nie musi posiadać zarejestrowanego konta na Portalu.
c) Hotel – hotel, pensjonat lub inny podmiot świadczący usługi hotelowe lub wynajmu pokoi, posiadający zarejestrowane i aktywne konto na Portalu.
d) Firma - osoba fizyczna mająca ukończone 18 lat, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której obowiązujące przepisy przyznają zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą, posiadająca zarejestrowane i aktywne konto na Portalu w celu promocji na Portalu swoich produktów lub usług.
e) Konto – konto w Portalu o określonym przez Hotel lub Firmę unikalnym loginie i haśle, zakładane automatycznie przez dany Hotel lub Firmę po dokonaniu przez Hotel lub Firmę rejestracji za pomocą umieszczonego na Portalu specjalnego formularza do rejestracji.
f) Login – nie podlegająca zmianie niepowtarzalna nazwa konta Hotelu lub Firmy.
g) Hasło – oryginalny kod stanowiący podstawę identyfikacji Hotelu lub Firmy, podawany każdorazowo przy logowaniu do Portalu. Hotel i Firma ma prawo do edycji i zmiany hasła.

 

§ 2 Zasady rejestracji na Portalu

1. Konieczność posiadania zarejestrowanego i aktywnego konta w celu możliwości korzystania z Portalu dotyczy jedynie Hoteli i Firm.
2. W celu rejestracji Hotelu lub Firmy należy skorzystać z właściwego dla danego podmiotu formularza rejestracyjnego i zapoznać się oraz zaakceptować postanowienia niniejszego regulaminu.
3. Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z udzieleniem przez Hotel lub Firmę upoważnienia do gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania przez Administratora danych Hotelu lub Firmy w zakresie objętym regulaminem, niezbędnym dla świadczenia usług przez Administratora, w tym w celach marketingowych, obejmujących także prawo Administratora do przesyłania do Hotelu lub Firmy informacji handlowych.
4. Rejestracja Hotelu lub Firmy na Portalu prowadzi do stworzenia profilu Hotelu lub Firmy i wymaga podania prawdziwych danych identyfikujących Hotel lub Firmę.
5. Podanie nieprawdziwych danych identyfikujących Hotel lub Firmę powoduje usunięcie Konta Hotelu lub Firmy oraz danych przekazanych przez Hotel lub Firmę do Portalu.
6. Konto Hotelu lub Firmy obejmuje dane przedstawione w formularzu rejestracyjnym. Hotel lub Firma niezwłocznie aktualizuje dane przedstawione w formularzu rejestracyjnym w razie ich zmiany. Po uzyskaniu stosownego upoważnienia od Hotelu lub Firmy powyższe może dokonać Administrator zgodnie z danymi przekazanymi przez Hotel lub Firmę.
7. Hotel lub Firma posiadają w swoich profilach stosowną funkcję w zakresie edycji danych identyfikujących Hotel lub Firmę.
8. Hotel lub Firma w dowolnej chwili może zrezygnować z aktywności na Portalu. Usunięcie konta Hotelu lub Firmy następuję na wniosek Hotelu lub Firmy w formie e-maila wysłanego z adresu mailowego użytego przez Hotel lub Firmę do rejestracji na Portalu. Po spełnieniu powyższego warunku usunięcie konta Hotelu lub Firmy następuję najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych, wraz z usunięciem wszelkich informacji i danych o Hotelu lub Firmie, zarówno z wszelkich miejsc na Portalu, jak i z serwerów, na których przechowywane są jego dane, z tym zastrzeżeniem, że Portal może zachować dane w takim zakresie i przez taki okres, w jakim jest to prawem dozwolone.

 

§ 3 Zasady działania Portalu

Dostęp do wszystkich poniżej opisanych funkcji Portalu jest bezpłatny.

1. Zasady działania funkcji „Rezerwacja”

a) Użytkownik korzystając z funkcji „Profil hotelu” ma możliwość zapoznać się z ofertami pokoi Hotelu (nazwa pokoju, cena oraz opis) a także wysłać zapytanie o dostępność danego pokoju wykorzystując do tego funkcję „Rezerwacja”.

b) Wybór funkcji „Rezerwacja” wymaga wypełnienia specjalnego formularza ( imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, ilość osób, termin przyjazdu i wyjazdu).

c) Dane wskazane w formularzu automatycznie zostają przekazane pod adres mailowy wskazany przez Hotel.

d) Hotel odpowiedzialny jest za udzielenie odpowiedzi Użytkownikowi i poinformowanie Użytkownika o koniecznych dalszych krokach niezbędnych do ukończenia procesu rezerwacji pokoju w Hotelu.

e) Hotel ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość danych i autentyczność informacji przedstawianych przy opisie pokoi oraz za jakość załączonych plików (zdjęcia obrazujące pokoje) i prawa autorskie do załączonych plików.

f) Transakcja związana z rezerwacją pokoju przez Użytkownika odbywa się całkowicie bez udziału Portalu i poza systemem Portalu. Użytkownik dokonuje zakupu bądź zamówienia pokoju w Hotelu we własnym zakresie i zgodnie z obowiązującą w Hotelu polityką obsługi klientów i systemem rezerwacji.

g) Rozliczenie finansowe wynikające z realizacji zamówienia Użytkownika odbywa się wyłącznie pomiędzy Hotelem a Użytkownikiem, bez udziału Portalu.

h) Stronami ewentualnych sporów związanych z realizacją zamówienia złożonego przez Użytkownika są wyłącznie Hotel i Użytkownik.

2. Zasady działania funkcji „Profil hotelu”
a) Użytkownik uzyska dostęp do funkcji „Profil hotelu” po uprzednim wpisaniu na stronie głównej Portalu nazwy wybranego Hotelu.
b) Wybór przez Użytkownika funkcji „Profil hotelu” spowoduje przekierowanie na opis wybranego Hotelu.
c) Dane udostępniane Użytkownikowi odnoszą się między innymi do danych teleadresowych Hotelu, opisu Hotelu, galerii zdjęć oraz adresu witryny internetowej Hotelu.
d) Portal w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za treści naruszające dobra osobiste lub łamiące prawa autorskie oraz za prawdziwość, rzetelność i autentyczność informacji publikowanych na witrynie internetowej Hotelu.

3. Zasady działania funkcji „Pakiety pobytowe”
a) Użytkownik uzyska dostęp do funkcji „Pakiety pobytowe” po uprzednim wpisaniu na stronie głównej Portalu nazwy wybranego Hotelu lub po wyborze funkcji „Profil hotelu”.
b) Funkcja „Pakiety pobytowe” umożliwia Użytkownikowi zapoznanie się ze specjalnie przygotowanymi przez Hotel ofertami skierowanymi do określonego segmentu klientów.
c) Portal określa ilość możliwych do ekspozycji „Pakietów pobytowych.
d) „Pakiety pobytowe” tworzone i modyfikowane są przez Hotel.
e) Hotel po zarejestrowaniu na Portalu ma dostęp na swoim koncie do funkcji umożliwiającej stworzenie opisu oferowanego „Pakietu pobytowego” oraz załączenie dowolnego pliku w formacie JPG. obrazującego przedstawianą ofertę w ramach danego „Pakietu pobytowego”.
f) Hotel w dowolnej chwili może usuwać i aktualizować opisy oraz zdjęcia obrazujące dany „Pakiet pobytowy”.
g) Hotel ponosi pełną odpowiedzialność za treść i jakość załączonych plików (zdjęcia obrazujące „Pakiety pobytowe”) oraz prawa autorskie do załączonego pliku.
h) Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści naruszające dobra osobiste lub łamiące prawa autorskie oraz za prawdziwość, rzetelność i autentyczność informacji przedstawianych w tworzonych przez Hotel „Pakietach pobytowych” .
i) Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia każdego „Pakietu pobytowego” załączonego przez Hotel w każdej chwili, jeśli uzna to za konieczne.

4. Zasady działania funkcji „Przewodnik po okolicy”
a) Użytkownik uzyska dostęp do funkcji „Przewodnik po okolicy” po uprzednim wpisaniu na stronie głównej Portalu nazwy wybranego Hotelu.
b) Funkcja „Przewodnik po okolicy” umożliwia Użytkownikowi poprzez wybranie pożądanej kategorii uzyskanie informacji o poszukiwanym przez Użytkownika obiekcie, budynku, instytucji czy wydarzeniu w otoczeniu wybranego Hotelu.
c) Użytkownik ma możliwość zwiększania lub zmniejszania obszaru poszukiwań i w zależności od wskazanej odległości od Hotelu pozyska informacje o rezultatach poszukiwań i liczbie wyszukanych obiektów oraz możliwościach dotarcia do wskazanych miejsc.
d) Wszystkie informacje wyszukane przez Użytkownika poprzez funkcję „Przewodnik po okolicy” generowane są automatycznie z istniejących zasobów Internetu. Portal nie ma wpływu na prawdziwość oraz rzetelność pozyskanych przez Użytkownika treści i nie dokonuje ich weryfikacji. Portal w żaden sposób nie ponosi zatem odpowiedzialności za aktualność danych oraz ich autentyczność.

5. Zasady działania funkcji „Wyślij pocztówkę”
a) Użytkownik uzyska dostęp do funkcji „Wyślij pocztówkę” po uprzednim wpisaniu na stronie głównej Portalu nazwy wybranego Hotelu.
b) Funkcja „Wyślij pocztówkę” umożliwia Użytkownikowi przesłanie wiadomości tekstowej do wskazanych przez Użytkownika odbiorców poprzez media społecznościowe wraz z załączeniem elektronicznej pocztówki stworzonej przez Hotel.
c) Portal określa poprzez funkcjonalność funkcji „Wyślij pocztówkę” jakimi konkretnymi mediami społecznościowymi Użytkownik może wysłać stworzoną przez niego wiadomość tekstową wraz z elektroniczną pocztówką.
d) Elektroniczna pocztówka tworzona jest przez Hotel.
e) Hotel po zarejestrowaniu na Portalu ma dostęp na swoim koncie do funkcji umożliwiającej załączenie dowolnego pliku w formacie JPG. który będzie wizytówką Hotelu i pełnił funkcję elektronicznej pocztówki Hotelu.
f) Hotel w dowolnej chwili może usuwać i dodawać nowe pliki (elektroniczne pocztówki).
g) Hotel ponosi pełną odpowiedzialność za treść i jakość załączonych plików oraz prawa autorskie do załączonego pliku.
h) Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści naruszające dobra osobiste lub łamiące prawa autorskie oraz za prawdziwość, rzetelność i autentyczność informacji przedstawianych w załączonej przez Hotel elektronicznej pocztówce.
i) Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia elektronicznej pocztówki załączonej przez Hotel w każdej chwili, jeśli uzna to za konieczne.

6. Zasady działania funkcji „Prośba klienta hotelu”
a) Użytkownik uzyska dostęp do funkcji „Prośba klienta hotelu” po uprzednim wpisaniu na stronie głównej Portalu nazwy wybranego Hotelu.
b) Funkcja „Prośba klienta hotelu” umożliwia Użytkownikowi skierowanie do Hotelu, którego jest klientem prośby o zamówienie wskazanego przez niego produktu lub usługi.
c) Użytkownik po wybraniu funkcji „Prośba klienta hotelu” uzyskuje dostęp do określonej listy kategorii, w ramach której może przeglądać oferty produktów lub usług.
d) Użytkownik może dowolnie wybrany przez siebie produkt lub usługę zamówić, kierując do Hotelu prośbę o zakup i dostarczenie przez Hotel wskazanego produktu lub usługi.
e) Złożenie prośby o zamówienie danego produktu lub usługi odbywa się poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza zawierającego : imię i nazwisko klienta Hotelu, numer telefonu klienta Hotelu, link do produktu lub usługi, a opcjonalnie : numer pokoju klienta hotelu i uwagi klienta Hotelu, po akceptacji niniejszego regulaminu.
f) Treść wypełnionego przez Użytkownika formularza kierowana jest automatycznie przez system Portalu na adres mailowy wskazany przez Hotel.
g) Realizacja zamówienia złożonego przez Użytkownika i jego sposób, odbywa się całkowicie bez udziału Portalu i poza systemem Portalu. Hotel dokonuje zakupu bądź zamówienia produktu lub usługi dla Użytkownika we własnym zakresie i zgodnie ze swoją polityką obsługi klientów.
h) Rozliczenie finansowe wynikające z realizacji zamówienia Użytkownika odbywa się wyłącznie pomiędzy Hotelem a Użytkownikiem, bez udziału Portalu.
i) Stronami ewentualnych sporów związanych z realizacją zamówienia złożonego przez Użytkownika są wyłącznie Hotel i Użytkownik.
j) Wszystkie podmioty gospodarcze i ich oferty wyszukane po wyborze właściwej kategorii w ramach funkcji „Prośba klienta hotelu” generowane są automatycznie z istniejących zasobów Internetu. Portal nie ma wpływu na prawdziwość oraz rzetelność pozyskanych przez Użytkownika informacji i nie dokonuje ich weryfikacji. Portal w żaden sposób nie ponosi zatem odpowiedzialności za aktualność informacji, ich autentyczność oraz stan i jakość zakupionych produktów lub usług. Użytkownik zamawia dany produkt lub usługę na własną odpowiedzialność i nie może wnosić pretensji do Portalu.
k) Funkcja „Prośba klienta hotelu” jest funkcją opcjonalną i na życzenie Hotelu w dowolnej chwili może zostać wyłączona.

7. Zasady działania funkcji „Promocje i rabaty lokalnych firm”
a) Użytkownik uzyska dostęp do funkcji „Promocje i rabaty lokalnych firm” po uprzednim wpisaniu na stronie głównej Portalu nazwy wybranego Hotelu.
b) Funkcja „Promocje i rabaty lokalnych firm” umożliwia Użytkownikowi dostęp do ofert Firm promujących swoje produkty lub usługi.
c) Użytkownik po wybraniu funkcji „Promocje i rabaty lokalnych firm” uzyskuje dostęp do określonej listy kategorii, w ramach której może przeglądać oferty produktów lub usług zamieszczonych przez Firmy.
d) Firma uzyska dostęp do funkcji umożliwiających zamieszczanie na Portalu ofert produktów lub usług po zarejestrowaniu się na Portalu zgodnie z zapisami § 2 Zasady rejestracji na Portalu.
e) Po zarejestrowaniu na Portalu Firma uzyska dostęp do Konta na Portalu i funkcji umożliwiających zamieszczanie na Portalu ofert produktów lub usług.
f) Funkcja „Dodaj promocję” umożliwia Firmie zamieszczenie na Portalu ofert produktów lub usług poprzez dodanie między innymi : nazwy produktu, ceny produktu, opisu produktu, zdjęć, czasu ekspozycji na Portalu oraz kategorii produktu i wybranego Hotelu lub Hoteli przypisanych dla promowanego produktu.
g) Portal zastrzega, że nie ma wpływu na prawdziwość oraz rzetelność informacji zamieszczanych na Portalu przez Firmy poprzez funkcję „Dodaj promocję” i nie dokonuje ich weryfikacji. Portal w żaden sposób nie ponosi zatem odpowiedzialności za aktualność informacji, ich autentyczność oraz stan i jakość zakupionych produktów lub usług. Użytkownik zamawia dany produkt lub usługę na własną odpowiedzialność i nie może wnosić pretensji do Portalu. Stronami ewentualnych sporów związanych z realizacją zamówienia złożonego przez Użytkownika są wyłącznie Firma i Użytkownik. Pełną odpowiedzialność za treści zamieszczane na Portalu poprzez funkcję „Dodaj promocję” wyłącznie ponosi Firma.
h) Treści eksponowane przez Firmę poprzez funkcję „Dodaj promocję” nie mogą naruszać przepisów prawa, nie mogą zawierać treści pornograficznych, wulgaryzmów oraz nie mogą wprowadzać w błąd użytkowników Portalu.
i) Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia produktu lub usługi eksponowanej na Portalu przez Firmę poprzez funkcję „Dodaj promocję” w każdej chwili, jeśli uzna to za konieczne.

 

§ 4 Zasady reklamacji

1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami na łamach Portalu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie tego Administratorowi Portalu na adres email: biuro@www.stayandmore.pl
2. Każde zgłoszenie reklamacji będzie na bieżąco rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu lub niezastosowania się przez Użytkownika do udzielonych mu wskazówek.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Portalu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego konta Użytkownika lub Portalu.

 

§ 5 Zasady zmiany Regulaminu

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą zostać zmienione przez Portal w celu dostosowania jego treści do aktualnie obowiązujących przepisów prawa, dopasowania do nowych funkcji oferowanych przez Portal, zmiany warunków technicznych Portalu mających na celu poprawę jego funkcjonowania i/lub bezpieczeństwo oraz zmian mających na celu poprawę jakości Portalu www.stayandmore.pl
2. Wszelkie zmiany Regulaminu będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Portalu.
3. Bezzwłocznie po ukazaniu się nowej wersji Regulaminu na stronie głównej Portalu, oraz poinformowaniu Hotelu lub Firmy drogą mailową lub w innych miejscach do tego przeznaczonych o zaistniałych zmianach, Hotel lub Firma powinni niezwłocznie zapoznać się ze zaistniałymi zmianami.
4. W przypadku braku akceptacji ze strony Hotelu lub Firmy zmian w Regulaminie, Hotel lub Firma może poprosić o usunięcie Konta na Portalu co zostanie poczynione w ciągu 5 dni roboczych, wraz z usunięciem wszelkich informacji i danych o Hotelu lub Firmie, zarówno z wszelkich miejsc na Portalu, jak i z serwerów, na których przechowywane są jego dane, z tym zastrzeżeniem, że Portal może zachować dane w takim zakresie i przez taki okres, w jakim jest to prawem dozwolone.

 

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Portal zastrzega sobie prawo do okresowej przerwy w działaniu, związanej z pracami technicznymi, konserwacyjnymi oraz modernizacyjnymi, mającymi na celu polepszenie jakości oraz bezpieczeństwa Portalu. Z wyłączeniem awarii lub czynników niemożliwych do przewidzenia.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Portalem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników, Hotel, czy Firmę.

Przejdź do paska narzędzi